Avtalsvillkor

Genom att söka och köpa bilder på pictab.se godkänner användaren/kunden automatiskt nedan avtalsvillkor.

Prissättning och betalningsvillkor

Kostnaden för bildanvändningen framgår vid val av bild om inte annat överenskommits mellan Pictab och bildköparen. Betalning sker normalt innan nedladdning av bilden från pictab.se via de betalningsalternativ som erbjuds.

För betalning mot faktura kontakta Pictab.
Betalningsvillkor för faktura är 10 dagar netto.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta om 8 % och påminnelseavgift om 50 SEK.

Priserna på pictab.se är inklusive moms.
Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) samt engångspublicering per bild.

För priser på abonnemang, se sidan Betalningsalternativ.

Bildstorlek

Alla nedladdningsbara bilder på pictab.se har storleken minimum 45 cm (Bredd eller höjd) och upplösning om 200 dpi.

Bildleverans

Det åligger bildköparen att i bilder levererade från Pictab ansvara för att göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat. Skulle ett icke tillfredställande resultat vid tryckresultat uppstå ersätter Pictab ej bildbeställare eller kund för detta.

Fotobyline vid bild

Fotografens namn/pictab.se ska anges i samband med publicering.

Copyright – rätten till bilden

Alla bilder på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen (lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Bilderna är Pictabs/respektive fotografens egendom.
All användning eller reproducering av bilder utan tillstånd från Pictab eller fotografen är olaglig, bilder får inte användas/publiceras innan köp av densamma på pictab.se. Observera att upphovsrättslagen och våra leveransvillkor gäller alla publiceringsformer.
Bildköparen får inte överlåta rätten till bild till någon annan för publicering utan skriftligt godkännande från Pictab eller fotografen.

Användningsrätten omfattar publicering vid ett (1) tillfälle och under ett (1) år från datumet för inköp om inte annat överenskommits mellan Pictab och bildköparen. Med ett tillfälle menas en gång i tryckt material eller ett publiceringstillfälle på webben.
Önskas en återanvändning av bild skall Pictab kontaktas för en ny överenskommelse av bildanvändning innan publicering sker om inte annat överenskommits mellan Pictab och bildköparen.

De undantag där bilder från Pictab inte får användas av bildköparen gäller sammanhang som strider mot pressens etiska regler. Bilder med modeller på bilderna får ej publiceras i sammanhang som sex, politik, vapen, tobak eller medicin om inte ett godkännande från modellen erhållits innan publicering.
Bildköparen får ej heller använda bilden på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilden.

Bilden skall återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande.

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Pictab förblir Pictabs/fotografens även efter det att bildköparen godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.

För mer information kring upphovsrätt eller s.k. copyright (rättighet till bilderna), vänligen se följande länk.

Ansvarsbegränsning

Vid publicering av bilder som innehåller annan upphovsmans verk eller varumärke (t ex. logotyper och konstföremål), ansvarar kunden (beställaren/bildanvändaren) för eventuella ekonomiska krav från upphovsmannen.

Vite

Om bild från Pictab används otillåtet eller om bildköparen utnyttjar förvärvad bild från Pictab i strid mot användningsrätten utgår till Pictab ett vite med ett belopp som motsvarar tre gånger det belopp som bildanvändningen skulle ha kostat i enlighet med Pictabs prissättning eller kostnad vid den överenskomna bildförsäljningen. Vid ren bildstöld d.v.s en nedladdning eller skärmbild av någon av de bilder som finns på Pictab.se, utgår ett vite om SEK 5000.00/bild.

Skadestånd

Om bildköparen genom användning av förvärvad bild förorsakar Pictab skada på något vis äger Pictab rätt att kräva bildköparen på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Pictab.